Back

Avís legal

Darrera Actualització: 4 d’Abril del 2023

1. Informació legal

1.1. En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el titular d’aquest lloc web és Rumiant RD SL. Les dades identificatives i de contacte amb els titulars del lloc web www.rumiant.com són les següents: Titular: Rumiant RD SL CIF: B67061242; Inscrita a al Registre Mercantil de Barcelona al tom 46081, foli 87, full B-508845; Domicili social a aquest efecte Casa Nova Cal Galceran S/N, 08699, Vallcebre – Barcelona; Correu-e: info@rumiant.com

2. Objecte i àmbit d’aplicació

2.1. Mitjançant aquest Avís Legal s’estableixen les condicions generals d’ús que regulen l’accés, navegació i ús del lloc web www.rumiant.com (d’ara endavant, Lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. Addicionalment, la prestació de determinats serveis o activitats en el marc del Lloc web podran quedar així mateix sotmeses a altres condicions particulars que poguessin establir-se i que, en el seu cas, substitueixin, complementin i/o modifiquin les condicions generals d’ús d’aquest Avís Legal. 

2.2. Aquest Lloc web és un servei que RRD SL posa a la disposició dels usuaris d’Internet amb finalitat informativa, podent efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu disseny, configuració i continguts.

2.3. L’accés i ús d’aquest Lloc web atribueix al visitant la condició d’usuari i implica la seva acceptació de manera plena i sense reserves, des d’aquest accés i/o ús, de totes i cadascuna de les condicions d’ús que RRD SL inclogui en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment en què accedeixi a aquest. En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades en el Lloc web.

2.4. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web, de conformitat amb les lleis aplicables, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, responent enfront de RRD SL  i enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

3. Accés i utilització del Lloc web

3.1. L’accés a aquest Lloc web és lliure i gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’operador contractat per cada usuari.

3.2. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc web. Per tant, l’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de manera diligent i lícita i, en particular, es compromet a no emprar-los per a, entre altres usos:

  • Utilitzar identitats falses, o suplantar la identitat d’altres usuaris en la utilització del lloc web o dels seus serveis.
  • Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de RRD SL o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals RRD SL  presta els seus serveis.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts del lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia i expressa del titular dels corresponents drets.
  • Introduir o incorporar com una activitat empresarial o professional pròpia els continguts i/o serveis presentats en aquest lloc web.
  • Vulnerar qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial derivats dels continguts del lloc web.
  • Utilitzar els continguts i/o la informació de qualsevol classe obtinguda a través d’aquest lloc web per a realitzar activitats publicitàries o promocionals, remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, o per a recopilar, comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
  • Utilitzar aquest lloc web, o els continguts i/o serveis obtinguts, per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, els bons costums o a l’ordre públic, amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers.

3.3. RRD SL es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés al lloc web, així com a interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquest, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, o per qualsevol altra causa.

4. Protecció de dades personals

4.1. RRD SL es compromet al tractament de les dades personals de manera respectuosa amb els drets dels seus titulars, i de conformitat a la normativa de protecció de dades que es trobi en vigor a cada moment. 

4.2. En la secció Política de Privacitat del lloc web es posa a disposició permanent de l’usuari la informació legal o política de privacitat corresponent als diferents tractaments de dades dutes a terme per RRD SL, en relació a la gestió de dades d’usuaris de la web, seguidors en xarxes socials, candidats, etc. 

4.3. En el cas que l’usuari empleni voluntàriament qualsevol dels formularis en línia de recollida de dades disponibles en el Lloc web, per a accedir a alguns dels seus serveis o continguts, es compromet a proporcionar dades exactes i veraces, així com a comunicar a RRD SL qualsevol modificació d’aquestes. Excepte en cas d’indicar-se expressament el contrari, les dades sol·licitades en els nostres formularis són necessaris per a poder donar curs a la seva sol·licitud.

En tot cas, en el corresponent formulari en línia de recollida de dades personals de l’usuari s’inclourà un enllaç al corresponent avís de privacitat que serà aplicable al tractament de les dades personals proporcionades. L’acceptació expressa per l’usuari del corresponent avís de privacitat serà necessària perquè es tingui per emplenat el formulari i poder completar el procés d’enviament. El contingut d’aquesta política de privacitat podrà ser objecte de modificació per a adaptar-ho a canvis legislatius que puguin produir-se, així com a criteris i posicions emeses per les Autoritats de Protecció de Dades competents. 

4.4. Si un USUARI facilités dades personals d’altres persones físiques, s’obliga a complir, en relació amb aquestes dades, quantes obligacions derivin de la normativa de protecció de dades en vigor, i en particular el deure d’informar i d’obtenir el consentiment del titular de les dades personals. 

4.5. No es permet que els menors de 13 anys facilitin les seves dades personals a través del lloc web, sent necessària la prèvia autorització expressa dels seus pares o tutors. En tot cas, aquest lloc web no es dirigeix a menors d’edat.

5. Propietat intel·lectual i industrial

5.1. Tots els elements del Portal (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, animacions, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat de RRD SL o han estat cedits al mateix (a menys que no s’indiqui expressament). Per tant, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

5.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari en el lloc web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de RRD SL, ni que confereix a l’usuari cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb finalitats comercials, d’aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització de RRD SL o del titular dels drets afectats. L’incompliment de l’anterior facultarà a RRD SL o als titulars dels corresponents drets per a interposar les accions legals pertinents.

5.3. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació, queden prohibits.

5.4. S’autoritza la reproducció (impressió i descàrrega) d’extractes dels continguts del Portal o lloc web únicament quan es realitzin per a ús personal o privat, o a nivell de recerca o estudi, citant sempre la font d’obtenció.

6. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de RRD SL, o de terceres empreses/institucions. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

7.1. El contingut d’aquest Lloc web té finalitat informativa i de creació d’un canal de comunicació amb els usuaris, sense que els seus continguts puguin considerar-se com a assessorament exhaustiu sobre qualssevol matèries. RRD SL no garanteix plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. RRD SL exclou, fins on permeti la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts. No obstant això, RRD SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

7.2. RRD SL no es fa responsable per la utilització que l’USUARI realitzi dels serveis i continguts del lloc web. L’usuari reconeix i accepta que la utilització del lloc web, així com dels seus serveis i continguts, es realitza sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

7.3. L’usuari serà l’únic responsable de les aportacions i comentaris que realitzi en aquest lloc web, reservant-se RRD SL el dret a retirar del mateix aquells que, al seu criteri, consideri no apropiats i no fent-nos responsables dels comentaris realitzats pels usuaris.

8. Enllaços

8.1. En el cas que en el lloc web es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, RRD SL  no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas RRD SL assumirà cap responsabilitat pels continguts dels llocs web aliens enllaçats, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, legalitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers enllaçades, hauran de comunicar-ho immediatament a RRD SL  a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes.

8.2. Igualment, la inclusió de qualsevol mena d’enllaç per part de RRD SL  a altres llocs d’Internet no implica que existeixi cap mena de relació, associació, col·laboració o dependència entre RRD SL  i el titular del lloc web aliè.

9. Dret d’exclusió

RRD SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquest lloc web i/o als continguts i serveis oferts en aquest, sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús o les particulars que poguessin establir-se.

10. Generalitats

10.1. En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en aquestes condicions generals d’ús i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

10.2. Si qualsevol disposició o contingut d’aquest Avís Legal fos declarat nul o inaplicable, en tot o en part, mitjançant resolució ferma per un Jutjat o Tribunal competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions de les condicions d’ús, que conservaran la seva validesa amb caràcter general.

10.3. El no exercici o execució per part de RRD SL de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d’ús no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord d’aquest per escrit.

10.4. RRD SL  podrà modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i aquestes modificacions tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació en aquest Lloc web. 

11. Xarxes socials

RRD SL pot ser present, actualment o en el futur, en xarxes socials d’Internet, on consideri oportú establir presència.

Aquests espais es consideraran oficials, no assumint responsabilitat per l’ús o continguts disposats en qualssevol altres comptes o espais oberts en les xarxes socials per part de tercers. RRD SL  tampoc assumirà responsabilitat de l’ús o continguts disposats a través de comptes o espais oberts per part dels seus membres, creat de manera particular en l’àmbit privat o a través d’una persona jurídica o un altre col·lectiu al qual pertanyessin. 

RRD SL com a administrador de les seves instàncies pròpies en aquestes xarxes, podrà decidir la no publicació i/o l’esborrat de qualsevol contingut publicat en aquestes.

En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable dels continguts que, en el seu cas, publiqui en aquestes xarxes socials de RRD SL, sent plenament aplicable a les xarxes socials les condicions i termes generals d’ús del Portal abans exposades; i sense perjudici d’aplicar les condicions i termes o polítiques, establerts per la pròpia xarxa social. 

A més, informem que el lloc web integra, en el seu cas, plugins o complements de xarxes socials, respecte als quals haurà de tenir en compte el següent:

  • Si està registrat com a usuari en la xarxa social (Instagram, Facebook o Twitter) i en visitar aquest lloc web té la sessió oberta en qualsevol d’aquestes xarxes socials, en fer “clic” en els seus plugins, la xarxa social rebrà la informació que li indica i que ha visitat el lloc. A més, proporcionarà informació sobre el seu perfil d’usuari d’aquesta xarxa social (nom, email, foto, etc.).
  • Si no està registrat en la xarxa social, o no tenen la sessió oberta mentre visita el lloc web pot ser que la xarxa social rebi i emmagatzemi almenys la seva adreça IP.

Si no desitja que una xarxa social recopili les dades personals, ni que els comparteixi amb nosaltres ni amb tercers, consulti la política de privacitat de la xarxa social corresponent i tanqui sessió en la mateixa abans de visitar aquest lloc web. També podrà eliminar les cookies existents que hagi instal·lat la xarxa social en el seu ordinador usant les funcions del seu navegador.

12. Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions establertes entre, com a titular d’aquest lloc web, i l’usuari, es regiran pel que es disposa en la normativa vigent relativa a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, RRD SL i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Berga.